ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด
   
 
    ด้วยคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2561