ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด กำหนดให้มีการรับแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพฯในเขตเทศบาลตำบลมะกรูด (ทั้งรายเก่า และรายใหม่) ระหว่างวันที่ 11 – 30 กันยายน 2563 นี้ ณ เทศบาลตำบลมะกรูด ในวันเวลาราชการ

ในการนี้ จึงขอให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลมะกรูดทุกท่าน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ (รายใหม่ คือ ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนฯแล้ว แต่ยังไม่ถึงเดือนที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ) ให้ไปแสดงตน เพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยไปแสดงตนด้วยตนเอง หรือกรณีไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทนก็ได้ ตามหนังสือมอบอำนาจที่เทศบาลตำบลมะกรูดจัดเตรียมให้ หากไม่มาแสดงตน เทศบาลตำบลมะกรูดจะขอชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพจนกว่าจะตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตของผู้ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง

-          บัตรประชาชน

-          บัตรประจำตัวคนพิการ (เฉพาะคนพิการ)

-          ทะเบียนบ้าน

-          สมุดบัญชีธนาคาร (กรณีรับเบี้ยยังชีพด้วยการโอนเข้าบัญชี)

-          หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (กรณีโอนเข้าบัญชีชื่อผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นรับเงินสดแทน)

กรณีไม่มาแสดงตนด้วยตนเอง

-          สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน 1 ฉบับ

-          บัสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (เฉพาะคนพิการ)    จำนวน 1 ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ พร้อมรับรองสำเนา      จำนวน 1 ฉบับ

-          สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(กรณีรับเบี้ยยังชีพด้วยการโอนเข้าบัญชี) จำนวน 1 ฉบับ

-          สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา       จำนวน 1 ฉบับ

-          หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่เทศบาลตำบลมะกรูดจัดเตรียมให้ จำนวน 1 ฉบับ

-          หนังสือมอบอำนาจรับเงิน (กรณีโอนเข้าบัญชีชื่อผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นรับเงินสดแทน)

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เทศบาลตำบลมะกรูด จึงได้จัดให้มีการรับแจ้งการแสดงตนฯ นอกสถานที่ ดังนี้

กำหนดการ (นอกสถานที่)

รับแจ้งการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

สถานที่

วันอังคารที่ 22กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

1

บ้านยางแดง

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

7

บ้านหรั่ง

ศาลาอเนกประสงค์

ภายในวัดโมลีนิมิต(วัดหรั่ง)

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

6

บ้านมะกรูด

ศาลาวัดมะกรูด หมู่ที่ 6

วันพุธที่16 กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

3

บ้านแลแป-นาใน

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

2

บ้านโพธิ์

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

5

บ้านป่ากัน

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

10.00 – 15.00 น.

4

บ้านนาค้อใต้

มัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ 4

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

เอกสารประชาสัมพันธ์

แบบแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่

หนังสือมอบอำนาจ (ให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน)

หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินแทน)

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563