ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ม.7
   
 
   ด้วยเทศบลตำบลมะกรูดจะจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2560