ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร สายเมไรล์วิถี ม.6
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเมไรล์วิถี หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมะกรูดกำหนด)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2559